KAM S NÁMI MŮŽETE VYCESTOVATmapa destinací v Řecku
info@iriny-tours.cz
602 287 325
ZÁJEZDY DO ŘECKA
ZÁJEZDY DRUHY ZÁJEZDŮ
UBYTOVÁNÍ
LAST MINUTE
SLEVY
Slevy, akční nabídky Dárky
DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
DOPLŇKOVÉ SLUŽBY OSTATNÍ SLUŽBY
ŘECKO AUTEM
JÍZDENKY
KONTAKTY
Cestovní kancelář PR (public relations)
OSTATNÍ
LOKALITY INFORMACE

Všeobecné smluvní podmínky

OSTATNÍ   »   INFORMACE   »   Všeobecné smluvní podmínky
VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁJEZDY
 
 
článek I. - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 
1. Vzájemný vztah a právní poměr mezi provozovatelem cestovní kanceláře CK IRÍNY TOURS, spol. s r.o. (dále jen „pořadatel“) a zákazníkem, při poskytnutí služeb pořadatele, je upraven v  těchto všeobecných smluvních podmínkách v návaznosti na ustanovení § 2521 až § 2549a občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu č. 159/1999 Sb., zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).
2. Tyto všeobecné podmínky se vztahují na služby standardní, tj. zejména nabídku a prodej jednotlivých služeb a zájezdů, které jsou uvedeny v nabídkovém katalogu, internetové prezentaci, případně v jiné prokazatelné formě (dále jen „katalog“). Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují i na zájezdy na vyžádání mimo katalog.
3. Pořadatel má vyhrazeno právo změnit údaje v katalogu, nastanou-li objektivní skutečnosti tuto změnu odůvodňující.
 
 
článek II. – UZAVŘENÍ SMLOUVY
 
1. Návrh smlouvy o zájezdu vyhotovuje pořadatel. Smlouva o zájezdu je uzavřena okamžikem oboustranného podpisu smlouvy, resp. okamžikem uzavření smlouvy prostřednictvím prostředků dálkové komunikace (emailem). Podle uvedené smlouvy se pořadatel zavazuje zákazníkovi poskytnout sjednané služby cestovního ruchu vyplývající z katalogu, smlouvy a z těchto všeobecných podmínek. V případě pochybností či rozporů mají přednost ujednání obsažená ve smlouvě o zájezdu.
2. Pořadatel vydá zákazníkovi při uzavření smlouvy či bezprostředně po jejím uzavření doklad o smlouvě (potvrzení o zájezdu) v textové podobě. Je-li smlouva vyhotovena v písemné formě, nahradí její stejnopis potvrzení o zájezdu. Ve smyslu § 564 občanského zákoníku lze smlouvu o zájezdu měnit i jiným způsobem, než listinnou formou, zejména prostřednictvím elektronické pošty.
3. Uvede-li zákazník svoji emailovou adresu, bude pořadatel zasílat všechna oznámení a návrhy prostřednictvím elektronické pošty. Jakékoli podání, jež přijde z emailové adresy zákazníka, která bude uvedena ve smlouvě, bude považováno za podání učiněné zákazníkem. Jakékoli podání, jenž přijde z emailové adresy obsahující doménu „iriny-tours.cz“, bude považováno za podání učiněné pořadatelem.
4. Pořadatel neodpovídá za případy, kdy si zákazník porušením či nesplněním povinností, které byly uvedeny ve smlouvě o zájezdu, znemožní účast na dalším průběhu zájezdu. Každý zákazník je osobně odpovědný za správnost uvedených údajů a svých cestovních dokladů. Správné uvedení dat narození je podmínkou pojištění.
5. Zákazník, který je právnickou osobou se dále zavazuje seznámit své účastníky zájezdu s těmito všeobecnými podmínkami, jakož i dalšími informacemi, které od pořadatele obdrží, zejména je pak informovat o rozsahu a kvalitě služeb a všech právech účastníků vyplývajících ze zákona.
6. Pokud zákazník uvede do smlouvy o zájezdu svoji emailovou adresu, pořadatel bude touto formou zasílat všechna sdělení k zájezdu zdarma. Pokud si zákazník v rámci sjednávání smlouvy o zájezdu vymíní způsob komunikace jiným způsobem, pořadatel bude účtovat částku 75,-Kč za zpracování každé jednotlivé zásilky zákazníkovi.
 
 
článek III. – CENA ZÁJEZDU A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 
1. Ceny zájezdů byly před jejich vyhlášením kalkulovány na základě aktuálních měnových kurzů. Celková cena je uvedena včetně daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění a veškerých případných dalších nákladů. Nelze-li poplatky nebo další náklady přiměřeným způsobem vyčíslit před uzavřením smlouvy o zájezdu, uvede pořadatel druh poplatků a dalších nákladů, jež mohou zákazníkovi ještě vzniknout.
2. Pořadatel může zvýšit cenu zájezdu, zvýší-li se do jednadvacátého dne před sjednaným okamžikem zahájení zájezdu: 1) cena za dopravu vyplývající ze zvýšení cen pohonných hmot nebo jiných zdrojů energie; 2) daně, jakákoli dodatečná obdobná peněžitá plnění nebo úplaty z cestovních služeb poskytovaných podle Smlouvy třetími stranami, které se přímo nepodílejí na poskytnutí zájezdu, včetně plateb spojených s dopravou; 3) směnný kurs české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu.
3. Zákazník má právo na snížení ceny zájezdu ze shodných důvodů, jaké jsou uvedeny v předchozím bodě, dojde-li naopak v mezidobí mezi uzavřením smlouvy o zájezdu a zahájením zájezdu k jejich snížení.
4. Mechanismus úpravy ceny zájezdu (snížení/zvýšení) bude stanoven dle těchto způsobů výpočtu cenových úprav: a) u ceny za dopravu bude změna vypočtena jako rozdíl v ceně kalkulovaných a skutečně vynaložených nákladů; b) u daní a dodatečných plnění bude změna vypočtena jako rozdíl aktuální a původní výše plateb kalkulovaných v ceně zájezdu; c) u směnného kurzu bude ke změně ceny přistoupeno při změně kurzu české koruny vůči měně EUR. Pořadatel upraví cenu zájezdu o tolik procent, o kolik se změní měna Euro vůči české koruně oproti směnnému kuru uvedenému v tomto bodě. Kurz české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu je kurz české koruny ze dne 16.09.2021 = 25,28 Kč/1 EURO. Způsobem výpočtu změny ceny zájezdu na jednoho účastníka je rozdíl ve směnných kurzech.
5. Dojde-li ke zvýšení ceny zájezdu, pořadatel odešle písemné oznámení o jednostranné změně ceny zákazníkovi nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu. Zákazník je povinen zvýšenou cenu uhradit bezodkladně, nejpozději však před zahájením zájezdu. Neuhrazení doplatku ve stanoveném termínu dle těchto VOP, zakládá právo pořadatele od smlouvy odstoupit. Zákazník v takovém případě hradí odstupné dle článku IX/5 těchto VSP.
6. Navrhne-li pořadatel zvýšení ceny zájezdu o více, než 8%, má zákazník právo od smlouvy odstoupit bez hrazení odstupného. Při nižším navýšení má zákazní právo na standardní odstoupení od smlouvy. Navrhne-li pořadatel zvýšení ceny zájezdu o více, než 8% a zákazník se ve lhůtě pěti dnů nevyjádří, platí, že se zvýšením ceny souhlasí.
7. Dojde-li po uzavření smlouvy o zájezdu v Řecku k přechodu z měny Euro na vlastní novou národní měnu, v důsledku neschopnosti řeckého státu setrvat v jednotné evropské měnové unii, bude tento fakt považován za mimořádnou událost ve smyslu § 2536 OZ, což umožní pořadateli odstoupit od smlouvy o zájezdu, anebo přijmout jiné mimořádné opatření.
8. Zákazník zaplatí pořadateli cenu zájezdu způsobem uvedeným ve smlouvě o zájezdu. Pokud nedojde k úhradě celé části ceny zájezdu do dvaceti dnů před zahájením zájezdu, má pořadatel právo od smlouvy odstoupit.
9. Platby lze uskutečnit hotovostně v provozovně pořadatele, příkazem k úhradě na bankovní účet pořadatele či poštovní poukázkou. Bude-li se na pořadatele vztahovat povinnost elektronické evidence tržeb, může úhradu podmínit pouze bezhotovostní úhradou.
10. Do ceny zájezdu nejsou započítány případné další služby, které si zákazník u pořadatele objedná, a které jsou nad rámec služeb vyplývajících ze smlouvy o zájezdu.
11. Cena zájezdu je stanovena s přihlédnutím k aktuální výši příslušné sazby daně z přidané hodnoty a na tuto cenu vč. daně z přidané hodnoty bude uzavřena smlouva o zájezdu. Dle § 89 odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty pořadatel přizná daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění cestovní služby, nebo v případě splnění zákonných podmínek přizná daň nejpozději k poslednímu dni zdaňovacího období, ve kterém jsou cestovní služby uskutečněny. Pro účely daně z přidané hodnoty se považuje cestovní služba za uskutečněnou dnem poskytnutí cestovní služby; za poskytnutí cestovní služby se považuje den poskytnutí poslední služby cestovního ruchu zahrnuté v cestovní službě. S ohledem na uvedené, dojde-li v době po uzavření smlouvy o zájezdu ke změně odpovídající sazby daně z přidané hodnoty, doplatí zákazník aktuální hodnotu zvýšení daně z přidané hodnoty pořadateli, dojde-li k růstu sazby; anebo se zavazuje pořadatel vrátit rozdíl sjednané sazby daně z přidané hodnoty a aktuální sazby daně z přidané hodnoty, dojde-li k poklesu sazby. Tato korekce ceny není považována za změnu ceny zájezdu ve smyslu § 2530 OZ, neboť jde o důsledek změny veřejnoprávního předpisu.
 
 
článek IV. – POJIŠTĚNÍ A ODPOVĚDNOST
 
1. V ceně zájezdu je zahrnuto povinné smluvní pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře (pořadatele), které sjednává pořadatel na základě zákona č.159/1999 Sb. Na základě pojištění vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy by pořadatel v důsledku svého úpadku:
a) neposkytl zákazníkovi repatriaci, b) nevrátil zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd, v případě neuskutečnění zájezdu, c) nevrátil zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti.
2. Zákazník potvrzuje, že před uzavřením smlouvy o zájezdu byl pořadatelem pravdivě, srozumitelně, úplně a řádně informován o rozsahu a podmínkách pojištění (rozsah pojistného plnění, podmínky pro uplatnění nároku zákazníka, pojišťovna, u níž je pojistná smlouva uzavřena) a bylo mu předáno potvrzení o pojištění úpadku pořadatele u příslušné pojišťovny.
3. Do ceny zájezdu není zahrnuto kapesné ani pojištění pro případ krytí nákladů spojených s ukončením závazku ze smlouvy zákazníkem nebo nákladů na pomoc zahrnujících repatriaci v případě úrazu, nemoci nebo smrti. Uzavření tohoto pojištění je zcela na vůli zákazníka. Zákazník si uvědomuje všechny důsledky, které mohou neuzavřením této pojistné smlouvy vzniknout. Pořadatel nenese odpovědnost za tyto mimořádné události.
4. Ztrátu či poškození zavazadel během letu zákazník ihned nahlásí letecké společnosti a zavazuje se vyplnit všechny příslušné formuláře, zavazuje se řídit se pokyny letecké společnosti. Obdobně tyto povinnosti platí při cestě autobusem.  
 
 
článek V. - ZAHÁJENÍ ZÁJEZDU
 
1. Zahájením leteckého zájezdu se rozumí odbavení na letišti odletu. Je-li sjednána autobusová přeprava na letiště, rozumí se zahájením zájezdu nástup do autobusu. Zahájením jiného zájezdu se rozumí nástup do prvního dopravního prostředku.
2. Zákazník bere na vědomí, že první a poslední den zájezdu je určen k dopravě a nikoliv k vlastní rekreaci.
3. Zákazník se zavazuje, že se před odletem seznámí s Přepravními podmínkami pro cestující a zavazadla v letecké dopravě, které jsou dostupné online na www.travelservice.info.
4. V případě, že zákazník svým jednáním (např. předložením neplatného cestovního dokladu) způsobí zpoždění letu, zrušení letu, přesunutí letu či jinou podobnou nestandardní situaci, nahradí zákazník pořadateli všechny náklady, které bude letecká společnost, provozovatel letiště či jiná osoba účtovat pořadateli v důsledku této skutečnosti.
5. Bude-li český či řecký stát vyžadovat jako podmínku vycestování/přicestování podrobení se jakémukoli zdravotnímu testu či bude vyžadovat očkování či jinou podmínku (např. registrace při vstupu na cizí území, měření tělesné teploty), je zákazník povinen této podmínce vyhovět, a to na svůj náklad. Uvedené platí i na podmínky, které vzniknou po uzavření smlouvy.
 
 
článek VI. - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PODLE MÍSTA PROVÁDĚNÝCH SLUŽEB
 
1. Řecko se vyznačuje pro Středoevropany určitými nezvyklostmi. Jedná se zejména o zvýšený výskyt hmyzu. Ačkoliv se místní orgány snaží jejich vliv na obyvatele co nejvíce potlačit, může se v určitých obdobích vyskytovat hmyz ve větším množství. Rovněž nelze vyloučit v případě dlouhodobého sucha potíže se zásobováním vodou a elektrickým proudem, případně může dojít k omezení poskytování dalších služeb, které jsou ve střední Evropě obvykle vždy dostupné.
2. Zákazníci cestující do Řecka, tak i do všech ostatních jižních států, mohou být ohroženi mj. nákazou virové hepatitidy typu A, anebo koronavirem Sars-Cov 2. Z tohoto důvodu doporučuje pořadatel před cestou preventivní očkování proti těmto infekcím. Bude-li očkování povinné, platí čl. V/5 těchto VSP.
3. Pro zajišťovaní služeb pořadatel pečlivě vybírá spolehlivé domácí i zahraniční poskytovatele. Vzhledem k neustálému zvyšování kapacity cestovního ruchu může docházet v turistických centrech ke stavební činnosti, na kterou pořadatel nemůže mít vliv. Rovněž pořadatel upozorňuje na skutečnost, že v příslušných destinacích se vyskytuje značné množství diskoték, zábavních a nočních klubů. V turistických centrech je ubytování prováděno ve standardně dimenzovaných stavbách. Může proto výjimečně dojít k proslechům mezi místnostmi. Absolutní klid v turistických centrech jako i další výše uvedené vlivy pořadatel ani jiná osoba nemůže vyloučit a zákazník je bere na vědomí.
4. Kvalita mořské vody a její teplota, výskyt mořské flóry a fauny či kvalita ovzduší je proměnlivá a nelze zaručit optimální podmínky.
5. Pořadatel nenese odpovědnost za výše uvedené skutečnosti a nenahrazuje možnou újmu zákazníka ve smyslu § 2543 občanského zákoníku. Pokud by ke skutečnostem výše uvedeným došlo a bude v moci pořadatele zlepšit podmínky zájezdu, pořadatel vyvine maximální úsilí k odstranění uvedených skutečností v nejkratším možném termínu.
6. Topení a klimatizace je poskytována pouze tehdy, je-li to uvedeno v katalogu.
7. Turistická sezóna je od 15. května do 6. října každého roku. Mimo tuto dobu se nedodržuje polední siesta.
 
 
článek VII. - ŠPERKY A CENNOSTI
                                                        
1. Pořadatel doporučuje nebrat s sebou na zájezd cenné předměty. Za cenný předmět je považován předmět s pořizovací hodnotou vyšší, než 5.000,- Kč.
2. Bude-li zákazník převážet tyto cenné předměty, souhlasí zákazník s tím, že odpovědnost za ztrátu či poškození nese výlučně sám a není možné vzniklou újmu uplatňovat vůči pořadateli.
 
 
článek VIII. - POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
 
1. Pokud z neodvratných vnějších příčin po zahájení zájezdu nebude moci pořadatel poskytnout řádně a včas všechny služby cestovního ruchu nebo jejich podstatnou část tak, jak bylo ujednáno ve smlouvě o zájezdu, provede bezplatně a bezodkladně taková opatření, aby mohl zájezd pokračovat. Bude-li mít tato změna charakter vady, vznikají zákazníkovi patřičná práva.
2. Ocitne-li se po zahájení zájezdu zákazník v nesnázích, poskytne mu pořadatel neprodleně pomoc.
3. Zákazník bere na vědomí, že není možné všechny termíny odletů stanovit na ranní hodiny a podobně ani všechny termíny příletů není možné zabezpečit odpoledne či večer. Přibližný čas odletu a příletu je stanoven ve smlouvě.
4. Zpoždění letových časů způsobené zejména z technických důvodů, z důvodů nepříznivého počasí či z důvodů provozních, popř. z důvodů přetížení leteckých cest, nemůže pořadatel vyloučit a neodpovídá za ně. V případech zpoždění odpovídá přímo letecká společnost, jejíž povinnosti vůči zákazníkovi vyplývají z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004, kterým se stanovují společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů.
5. Narušuje-li zákazník vážně průběh zájezdu, pořadateli vzniká nárok na úhradu zvýšených nákladů, které tímto narušením pořadateli prokazatelně vznikly.
6. Pořadatel nenese jakoukoliv odpovědnost za cenu a kvalitu fakultativních výletů či jiných služeb, které si zákazník zajistí v místě pobytu uzavřením smlouvy s jiným poskytovatelem služeb. Pořadatel rovněž neodpovídá za kvalitu a úroveň jiných služeb u akcí, které si zákazník zajistí sám (byť s pomocí delegáta), v hotelu či prostřednictvím jiného poskytovatele služeb.
 
 
článek IX. - ZMĚNA SMLOUVY, POSTOUPENÍ SMLOUVY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 
1. Nutí-li vnější okolnosti pořadatele změnit závazek ze smlouvy o zájezdu, může tak učinit, pokud jde o nepodstatnou změnu. Zároveň musí o tomto zákazníka informovat v textové podobě, tj. emailem či dopisem (čl. II/6). Náležitosti zájezdu dle § 2527 a § 2528 písm. b)-d) a f) mohou být měněny jen se souhlasem zákazníka.
2. Splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu, může jí zákazník smlouvu postoupit. Změna v osobě zákazníka je vůči pořadateli účinná, doručí-li mu postupitel (původní zákazník) o tom včas oznámení v textové podobě spolu s prohlášením postupníka (nového zákazníka), že s uzavřenou smlouvou souhlasí a že splní podmínky účasti na zájezdu. Oznámení je včasné, je-li doručeno alespoň sedm dnů před zahájením zájezdu.
3. S postoupením smlouvy je spojen administrativní poplatek uvedený v čl. X/5. Pořadatel sdělí postupníkovi (novému zákazníkovi) i postupiteli (původnímu zákazníkovi) tento poplatek. Postupitel (původní zákazník) a postupník (nový zákazník) jsou zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení doplatku ceny zájezdu a k úhradě administrativního poplatku.
4. Zákazník může před zahájením zájezdu od smlouvy odstoupit vždy, avšak pořadatel jen tehdy, byl-li zájezd zrušen, anebo porušil-li zákazník svou povinnost ze smlouvy, všeobecných smluvních podmínek či zákona.
5. Odstoupí-li od smlouvy zákazník aniž jde o případ, kdy smlouvu o zájezdu porušil pořadatel či zákon dává právo zákazníkovi odstoupit od smlouvy bez povinnosti hradit odstupné, anebo odstoupí-li pořadatel od smlouvy pro porušení povinnosti zákazníka, zaplatí zákazník pořadateli odstupné za každou osobu ve výši:
a. skutečně vzniklých nákladů, nejméně však 20 % z ceny zájezdu objednaného zákazníkem podle smlouvy o zájezdu, při zrušení smlouvy více než 50 dní včetně před zahájením zájezdu,
b. skutečně vzniklých nákladů, nejméně však 30 % z ceny zájezdu objednaného zákazníkem podle smlouvy o zájezdu, při zrušení smlouvy v době
mezi 49. dnem a 30. dnem včetně před zahájením zájezdu,
c. skutečně vzniklých nákladů, nejméně však 50 % z ceny zájezdu objednaného zákazníkem podle smlouvy o zájezdu, při zrušení smlouvy v době
mezi 29. dnem a 21. dnem včetně před zahájením zájezdu,
d. skutečně vzniklých nákladů, nejméně však 70 % z ceny zájezdu objednaného zákazníkem podle smlouvy o zájezdu, při zrušení smlouvy v době
mezi 20. dnem a 15. dnem včetně před zahájením zájezdu,
e. skutečně vzniklých nákladů, nejméně však 80 % z ceny zájezdu objednaného zákazníkem podle smlouvy o zájezdu, při zrušení smlouvy v době
mezi 14. dnem a 7. dnem včetně před zahájením zájezdu,
f. 100 % z ceny zájezdu objednaného zákazníkem podle smlouvy o zájezdu před všemi poskytnutými slevami, při zrušení smlouvy v době od 6. dne včetně před zahájením zájezdu.
g. ve výši 100% u palubních a dalších dokoupených služeb leteckých společností, ať k odstoupení dojde kdykoli.
6. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu bez zaplacení odstupného, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu. V takovém případě má zákazník právo na vrácení veškerých uhrazených plateb za zájezd, nemá však právo na náhradu škody. Za nevyhnutelné a mimořádné okolnosti se však nepovažují jakékoli situace a okolnosti v souvislosti s pandemií koronaviru Sars-Cov 2, neboť s riziky pandemie obě smluvní strany byly srozuměny při uzavírání smlouvy. 
7. Za odstoupení zákazníka od smlouvy o zájezdu se též považuje, pokud zákazník na zájezd nenastoupí nebo dojde k vyloučení ze zájezdu z důvodu neúplnosti v cestovních dokladech (způsobené vinou zákazníka).
 8. Pořadatel může odstoupit od smlouvy, pokud počet osob přihlášených na zájezd je nižší než nejnižší počet určený ve smlouvě a pořadatel oznámil zákazníkovi zrušení zájezdu ve lhůtě dvacet dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících déle než šest dní, resp. ve lhůtě sedm dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících dva až šest dní, resp. ve lhůtě čtyřicet osm hodin před zahájením zájezdu v případě cest trvajících méně než dva dny.
9. Pořadatel dále může odstoupit od smlouvy, pokud mu v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu oznámil zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu.
10. V případě odstoupení od smlouvy pořadatelem dle čl. IX/8 a čl. IX/9 vrátí pořadatel zákazníkovi veškeré uhrazené platby za zájezd, nevzniká mu však vůči zákazníkovi povinnost k náhradě jakékoli újmy.
11. Pořadatel může dále od smlouvy odstoupit, pokud zákazník porušuje své povinnosti ze smlouvy o zájezdu. Za porušení povinností zákazníkem se považuje zejména nezaplacení plné ceny zájezdu ve lhůtě splatnosti určené ve smlouvě, anebo objektivní či subjektivní nevyhovění požadavkům třetích stran dle čl. V/5. V těchto případech hradí zákazník pořadateli odstupné dle čl. IX/5.
12. Při odstoupení od smlouvy pořadatel vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů po ukončení závazku ze smlouvy, veškeré platby uhrazené zákazníkem nebo v jeho prospěch za zájezd, které mohou být snížené o odstupné za předčasné ukončení závazku ze smlouvy, vznikl-li na něj pořadateli nárok. Pořadatel vystaví doklad o zrušení zájezdu, hlášení a potřebné doklady dodává zákazník přímo pojišťovně.
13. V případě platby ceny zájezdu či její části formou poukazu, se při odstoupení od smlouvy vrací zákazníkovi stejný poukaz v hodnotě, popřípadě ponížené o stornopoplatky.
14. Nutí-li vnější okolnosti pořadatele před zahájením zájezdu změnit některou z hlavních náležitostí cestovních služeb nebo nemůže-li pořadatel splnit zvláštní požadavky zákazníka, může zákazník návrh na změnu smlouvy o zájezdu přijmout nebo může od smlouvy o zájezdu odstoupit, aniž by musel hradit odstupné za předčasné ukončení závazku. Odstoupení od smlouvy o zájezdu musí mít textovou formu. Lhůta pro odstoupení nesmí být kratší než 5 dnů a musí skončit před zahájením zájezdu. Společně s předložením návrhu na změnu závazku předloží pořadatel zákazníkovi jasným, srozumitelným a zřetelným způsobem a bez zbytečného odkladu informace zaznamenané v textové podobě, a to: dopad navrhovaných změn na cenu zájezdu, lhůtu, v níž může zákazník odstoupit od smlouvy o zájezdu a která nesmí být kratší než 5 dnů a musí skončit před zahájením zájezdu, důsledky pro zákazníka, neodstoupí-li včas od smlouvy o zájezdu, údaje o případném náhradním zájezdu a jeho ceně. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy o zájezdu v určené lhůtě, platí, že se změnou závazku souhlasí.
15. Pokud účast na zájezdu zruší jedna nebo více osob uvedených ve smlouvě, cena se přepočte, přičemž mohou být kromě odstupného v některých případech vyžadovány i příplatky od osob, které zájezd neruší. Např. odstoupí-li jedna osoba z dvojice, musí zákazník, který se zájezdu zúčastní sám uhradit příplatek za jednolůžkový pokoj, obdobně se postupuje při obsazení apartmánů nižším počtem osob.
16. Pořadatel si vyhrazuje právo k provedení nepodstatných změn ve svých smluvních závazcích. Údaje o změně je pořadatel povinen zákazníkovi oznámit v textové podobě jasným a srozumitelným způsobem. Nepodstatné změny nezakládají zákazníkovi právo k odstoupení od smlouvy. Nepodstatná změna nezakládá právo zákazníka na slevu či jakoukoli úlevu.
17. Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady pořadatele a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb (typicky nevratné náklady na letenky a ubytování). Na žádost zákazníka pořadatel výši stornopoplatků odůvodní. Pokud je součástí zájezdu letecká doprava, kde letenky již byly vystaveny na jméno zákazníka, zavazuje se zákazník nahradit pořadateli veškeré náklady, které pořadateli vzniknou v souvislosti se zrušením již vystavených letenek.
18. Stornopoplatky či jiné obdobné platby hradí vždy osoba uzavírající smlouvu s pořadatelem, i když se zrušení či změna bude týkat jiného zákazníka (spolucestujícího) dle smlouvy.
 
 
článek X. - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
 
1. Zákazník je povinen si zajistit platný cestovní doklad.
2. Zákazník je rovněž povinen: a) dostavit se, podle instrukcí pořadatele, ve stanoveném čase na místo, kde má být zájezd zahájen, tj. nejméně dvě hodiny před plánovaným odletem, b) předat pořadateli podle jeho instrukcí platný cestovní doklad, popř. doklad o splnění zdravotních podmínek a prokázat pořadateli kontrolním dokladem doplatek ceny zájezdu objednaného na základě smlouvy o zájezdu, c) řádně označit a uzamknout svá zavazadla, d) respektovat ostatní pravidla obvyklá v letecké dopravě.
3. Nejvyšší povolená hmotnost pro zavazadlo zákazníka činí 23 kg za jeden kus (avšak žádný z rozměrů nesmí být větší, než 150 cm a součet všech tří rozměrů nesmí přesáhnout 250 cm). Pro kabinové zavazadlo je nejvyšší povolená hmotnost 8 kg, přičemž rozměr kabinového zavazadla nesmí překročit rozměry 56x45x25 cm. Nevyužitou váhu zavazadla jedné osoby nelze přenášet na jinou osobu v rámci jedné smlouvy/rezervace/rodiny a váha každého zavazadla se posuzuje přísně samostatně na jednotlivou osobu. Při překročení váhy zavazadla se hradí níže uvedený poplatek. Lze si připlatit za zavazadlo až do výše 32 kg, anebo připlatit za další zavazadlo do váhy 23 kg. Váha jednoho zavazadla nikdy nesmí překročit 32 kg a takové zavazadlo nebude odbaveno. Nadváhu zavazadla jde zakoupit předem, anebo přímo při odbavení na letišti. Při předchozí platbě činí zavazadlové příplatky: a. zavazadlo do zvýšené váhy až 32 kg = 675 Kč, b. další zavazadlo do váhy 23 kg = 675 Kč. Při platbě při odbavení činí zavazadlové příplatky: a. zavazadlo do zvýšené váhy až 32 kg = 945 Kč, b. další zavazadlo do váhy 23 kg = 945 Kč.
4. Časy příletu a časy odletu jsou orientační a nemohou být plně garantovány s ohledem na specifika mezinárodní letecké dopravy.
5. Dojde-li na žádost zákazníka po uzavření smlouvy o zájezdu ke změně smlouvy, zaplatí zákazník pořadateli náklady s tímto související, které se stanovují takto:
a. Při změně osoby účastníka zájezdu (postoupení smlouvy):
i. do 45 dní před zahájením zájezdu 300 Kč/osoba.
ii. od 45 do 5 dní před zahájením zájezdu 500 Kč/osoba.
iii. od 4 dní před zahájením zájezdu, avšak nejpozději do posledního pracovního dne před odletem do 14 hodin 1 500,- Kč/osoba.
Nový zákazník bere na vědomí, že v případě změny osoby, která dle původní smlouvy využila speciální nabídku např. first minute nebo jiné slevy po termínu, do kterého bylo možno speciální slevu čerpat, nelze již tuto výhodu převést na nového zákazníka. Nový zákazník vstupující do práv ze smlouvy o zájezdu je vedle dodatečných nákladů, které pořadateli v souvislosti se změnou v osobě zákazníka vznikly povinen v takovém případě před zahájením zájezdu uhradit rovněž rozdíl ceny zájezdu v době provedení změny a původně skutečně uhrazené ceny zájezdu. Měl-li původní zákazník zakoupené pojištění zprostředkované pořadatelem, nelze toto pojištění převést na nového zákazníka.
b. Při změně termínu nebo místa pobytu:
i. do 50 dní před zahájením zájezdu 700 Kč/osoba.
ii. od 49 dní před zahájením zájezdu bude akceptace změny považována za odstoupení od smlouvy zákazníkem a uzavření nové smlouvy o zájezdu. Zákazník pak uhradí dohodnuté stornopoplatky.
c. Při změně počtu účastníků zájezdu:
i. V případě stornování jedné osoby ve dvoulůžkovém pokoji zaplatí zbývající osoba příplatek za jednolůžkový pokoj rovnající se obsazení dvěma osobami, nedohodnou-li se strany jinak.
ii. Za navýšení počtu účastníků zájezdu o další cestující je účtován poplatek 500 Kč/osoba.
d. Při změně jména účastníka zájezdu:
Za změnu jména (typicky u provdaných žen) je účtován poplatek 700 Kč/osoba. V některých případech mohou letecké společnosti za provedení této změny vyžadovat vyšší částku, kterou se zákazník zavazuje pořadateli uhradit.
6. Zákazník je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do které cestuje. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů, nese zákazník.
7. Pořadatel je oprávněn použít ke splnění smlouvy jiné osoby.
8. Zákazník je povinen zajistit u osob mladších 15ti let a u osob, jejichž stav toto vyžaduje doprovod a dohled zletilého účastníka.
9. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a případný následek není závislý na vůli, činnosti a postupu pořadatele – tedy vyšší moc (zejména extrémní klimatické jevy, stávky, dopravní problémy, karanténa, zdravotnická omezení, a další okolnosti, které pořadatel nemohl ovlivnit) nebo okolnosti na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a pořadatelem zajištěné služby, nevzniká zákazníkovi nárok na finanční náhradu za nečerpané služby nebo slevu.
10. Za újmu za narušení dovolené nemůže být považováno jakékoli omezení v souvislosti se zdravotními či hygienickými omezeními, které nebrání realizaci dovolené, ale které dovolenou ovlivní.
 
 
článek XI. - VADY ZÁJEZDU A REKLAMAČNÍ ŘÁD
 
1. Pořadatel odpovídá zákazníkovi ve smyslu ustanovení § 2537 a násl. OZ za vady zájezdu. Zájezd má vadu, není-li některá ze služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu poskytována v souladu se smlouvou.
2. Zákazník bez zbytečného odkladu vytkne pořadateli vadu zájezdu. Zákazník zároveň určí přiměřenou lhůtu k odstranění vady, ledaže pořadatel odmítne odstranit vadu nebo je zapotřebí okamžité nápravy. Ve složitých případech se za přiměřenou lhůtu považují tři dny. Zákazník má právo vytknout vadu rovněž prostřednictvím zprostředkovatele prodeje zájezdu. Za doručení zprávy, žádosti nebo stížnosti zákazníka pořadateli se pro běh lhůt včetně promlčecí lhůty považuje i jejich doručení zprostředkovateli prodeje zájezdu.
3. Reklamaci může zákazník uplatnit ústně či písemně, popřípadě jiným vhodným způsobem u zástupce pořadatele během trvání zájezdu, či v kanceláři provozovatele. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, resp. umožní nalézt okamžitě vhodná řešení. Zákazník při uplatňování reklamace uvede své jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum, důvod a předmět reklamace, specifikaci požadavků co do důvodu a výše a dle možnosti předmět reklamace průkazně skutkově doloží. Pořadatel zákazníkovi doporučuje předložit doklad o poskytnuté službě. Je-li uzavření smlouvy o zájezdu zprostředkováno jinou cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou, může zákazník reklamaci uplatnit u této zprostředkující cestovní kanceláře nebo cestovní agentury. Za zákazníka se pro účely reklamace považuje každý účastník zájezdu uvedený ve smlouvě o zájezdu.
4. K uplatněné reklamaci musí být vždy vystaveno potvrzení o reklamaci - reklamační protokol - v němž musí být uvedeno, kdy zákazník reklamaci uplatnil, identifikační údaje zákazníka, co je předmětem reklamace a jaký způsob vyřízení zákazník požaduje. Jestliže zákazník předá zástupci pořadatele v místě poskytované služby určité písemnosti, popř. jiné podklady týkající se reklamace, musí být tato skutečnost v protokolu výslovně uvedena. Reklamační protokol podepisuje osoba, která se zákazníkem protokol sepisuje a zákazníkovi se doporučuje, aby svým podpisem na reklamačním protokolu stvrdil převzetí jeho kopie a souhlas s jeho obsahem.
5. Zákazníkovi se vydává potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, je zákazník písemně informován o důvodech zamítnutí reklamace ve smyslu § 19 odst. 1 zák. o ochraně spotřebitele.
6. Pořadatel odstraní vadu zájezdu, ledaže to není možné, anebo odstranění vady vyžaduje nepřiměřené náklady s ohledem na rozsah vady a hodnotu dotčených služeb cestovního ruchu.
7. Neodstraní-li pořadatel vadu ve lhůtě podle bodu 2, má zákazník právo odstranit vadu sám a požadovat náhradu nezbytných nákladů. Jde-li o podstatnou vadu, může zákazník odstoupit od smlouvy bez zaplacení odstupného.
8. Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu, nabídne pořadatel bez dodatečných nákladů pro zákazníka vhodné náhradní řešení, pokud možno stejné nebo vyšší jakosti, než jaká byla sjednána ve smlouvě, aby zájezd mohl pokračovat; to platí i v případech, kdy je návrat zákazníka do místa odjezdu uskutečněn jiným než sjednaným způsobem.
9. Je-li navrhované náhradní řešení nižší jakosti, než jakou určuje smlouva, poskytne pořadatel zákazníkovi přiměřenou slevu.
10. Zákazník může navrhované náhradní řešení odmítnout pouze tehdy, není-li srovnatelné s tím, co bylo ve smlouvě sjednáno, nebo není-li poskytnutá sleva přiměřená.
11. Zahrnuje-li zájezd přepravu osob, pořadatel poskytne zákazníkovi bez zbytečného odkladu a bez dodatečných nákladů pro zákazníka rovnocennou přepravu do místa odjezdu, nebo do jiného místa, na němž se smluvní strany dohodly.
12. Nelze-li v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností zajistit návrat zákazníka v souladu se smlouvou, nese pořadatel náklady na nezbytné ubytování, a to nejvýše za tři noci na jednoho zákazníka. Pokud jsou v právních předpisech Evropské unie o právech cestujících vztahujících se k příslušnému dopravnímu prostředku stanovena pro návrat delší období, uplatní se tato období. Omezení výše nákladů se nevztahuje na osoby s omezenou schopností pohybu ve smyslu čl. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1107/2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě, a na všechny osoby, které je doprovázejí, těhotné ženy a nezletilé bez doprovodu, jakož i na osoby, které potřebují zvláštní lékařskou pomoc, za předpokladu, že pořadateli sdělily své zvláštní potřeby alespoň čtyřicet osm hodin před zahájením zájezdu.
13. Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Promlčecí doba u práva na slevu je dvouletá.
14. Při řešení reklamace je nutná součinnost zákazníka, spočívající zejména v umožnění přístupu do prostor, které mu byly pronajaty k ubytování nebo do dopravního prostředku, kterým byla zajištěna doprava, zástupci pověřenému pořadatelem, jakož i zástupci dodavatelů služeb, které jsou předmětem reklamace, aby bylo možné objektivně posoudit tvrzení uváděné v reklamaci.
15. Dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby se zákazník obrátil na Českou obchodní inspekci a zahájil řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz.
16. Pořadatel odpovídá zákazníkovi za splnění povinností ze smlouvy o zájezdu bez zřetele na to, zda v rámci zájezdu poskytují jednotlivé služby cestovního ruchu jiné osoby.
17. Vytkl-li zákazník pořadateli vadu a neodstranil-li ji pořadatel, má zákazník právo na náhradu škody. Pořadatel se povinnosti k náhradě škody též zprostí, prokáže-li, že porušení smluvní povinnosti lze přičíst třetí osobě, která se nepodílí na poskytování služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu, a nebylo možné je předvídat nebo odvrátit. Promlčecí doba u náhrady škody činí dva roky.
18. Umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, omezení výše náhrady škody vzniklé porušením povinnosti ze smlouvy o zájezdu nebo podmínek náhrady škody, hradí pořadatel škodu jen do výše tohoto omezení.
 
 
článek XII. - ZÁJEZDY NA POSLEDNÍ CHVÍLI
 
1. Zájezdem „na poslední chvíli“ se rozumí zájezd, který je sjednán v době kratší než 7 dní před zahájením zájezdu podle smlouvy o zájezdu.
2. U zájezdu na poslední chvíli bude sjednána individuální cena a nepřihlíží se k ceně uvedené v katalogu. Pokud nedojde k jiné dohodě, je cena zájezdu na poslední chvíli celá splatná v den uzavření smlouvy o zájezdu. Smlouva zaniká okamžikem, kdy bude zájemce v prodlení s placením ceny více než jeden den.
3. Při uzavření smlouvy o zájezdu poskytne pořadatel zákazníku informace o odchylné nabídce služeb, které se vztahují na standardní zájezdy, a které jsou uvedeny v katalogu.
4. V dalším platí pro zájezd na poslední chvíli pravidla stanovená těmito VSP, pokud z povahy jednotlivých ustanovení těchto podmínek nevyplývá něco jiného.
 
 
článek XIII. – ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
1. Pořadatel, tj. společnost CK IRÍNY TOURS spol. s r.o., IČO: 49827677, se sídlem Příbram II, Střelecká 100, PSČ 26101, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 34285, jakožto správce postupuje při zpracovávání osobních údajů zákazníků v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.
2. Pořadatel zpracovává osobní údaje zákazníka za účelem:
a) jednání o smlouvě o zájezdu, tj. v rámci jednání o uzavření smlouvy o zájezdu a jejího následného plnění, či v souvislosti s jinými službami poskytovanými pořadatelem - zákazník bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů pořadateli je zcela dobrovolné a není k němu povinen, avšak zároveň je informován o tom, že bez poskytnutí těchto osobních údajů nelze uzavřít a plnit smlouvu o zájezdu či jiných službách poskytovaných pořadatelem;
b) ochrany práv a právem chráněných zájmů pořadatele, zejména pak za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků pořadatele – poskytnutí těchto osobních údajů není smluvním ani zákonným požadavkem, avšak pro pořadatele jsou tyto osobní údaje nezbytné pro účel zde uvedený;
c) plnění právních povinností stanovených právními předpisy – zpracovávání osobních údajů ukládají pořadateli právní předpisy;
d) marketingu, a to v podobě zveřejnění fotografií v propagačních materiálech pořadatele, a to zejména v katalogu nebo jiných nabídkách pořadatele, webových stránkách nebo facebooku pořadatele) – pořadatel zpracovává tyto osobní údaje pouze na základě výslovného souhlasu zákazníka;
e) marketingu, a to v podobě zasílání obchodních sdělení, newsletterů a nabízení zájezdů a dalších služeb formou e-mailových zpráv, zpráv zasílaných na mobilní zařízení prostřednictvím telefonního čísla a písemnou formou prostřednictvím poštovních služeb) – zákazník má právo zasílání těchto obchodních sdělení odmítnout, a to při zasílání každé jednotlivé zprávy, pokud tak již zákazník neučinil dříve – ke zpracovávání osobních údajů za tímto účelem není souhlas zákazníka vyžadován, neboť ke zpracování osobních údajů dochází na základě existence oprávněného zájmu pořadatele.
3. Pořadatel za výše uvedeným účelem zpracovává zejména tyto osobní údaje zákazníka:
- identifikační údaje, tj. titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, typ cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu a datum jeho exspirace, státní občanství, pohlaví, podpis,
- kontaktní údaje, tj. kontaktní adresa, e-mail, telefon,
- fakturační údaje, tj. číslo bankovního účtu, údaje o platbách záloh a doplatků cen zakoupených služeb,
- údaje potřebné pro zajištění svatby.
4. Zákazník bere na vědomí, že pořadatel zpracovává osobní údaje zákazníka v rozsahu nezbytném pro účely plnění smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a pořadatelem, jakož i v souvislosti s plněním zákonných povinností, které pro pořadatele ze smluvního vztahu uzavřeného se zákazníkem vyplývají.
5. Zpracovávání osobních údajů je prováděno jak manuálně, tak automatizovaně v elektronické formě v informačním systému (softwaru) pořadatele.
6. Osobní údaje jsou zpracovávány zaměstnanci pořadatele a pověřenými zpracovateli jako jsou poskytovatele IT služeb, zprostředkovatelé a smluvní dodavatelé služeb (zejména přepravní společnosti, delegáti). Pořadatel má s těmito pověřenými zpracovateli uzavřenu písemnou smlouvu upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké jsou v souladu s právními předpisy dodržovány u pořadatele.
7. Pořadatel zpracovává osobní údaje zákazníka za účelem plnění smlouvy po dobu trvání uzavřené smlouvy. Po ukončení smluvního vztahu zpracovává osobní údaje zákazníka za účelem vypořádání veškerých závazků plynoucích a souvisejících s uzavřenou smlouvou po dobu nezbytně nutnou ke splnění právních povinností pořadatele a k zajištění jeho oprávněných zájmů. Doba uchovávání osobních údajů zákazníka je stanovena právními předpisy, které upravují například lhůty pro reklamaci, promlčecí lhůty k uplatnění nároků, lhůty pro archivaci atd. V případě, že pořadatel zpracovává osobní údaje zákazníka na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů, zpracovává pořadatel osobní údaje po dobu od udělení tohoto souhlasu do jeho odvolání nebo uplynutí lhůty 10 let ode dne jeho udělení.
8. Zákazník má v souvislosti se zpracováním osobních údajů následující práva:
 • právo na informace o zpracování osobních údajů – pořadatel poskytuje informace o zpracovávání osobních údajů zákazníkovi jednak v rámci těchto všeobecných smluvních podmínek, a dále prostřednictvím zásad zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici v sídle pořadatele a dále jsou dostupné na webových stránkách pořadatele www.iriny-tours.cz/ostatni/informace/zásady zpracování osobních údajů,
 • právo na přístup k osobním údajům - zákazník má právo na potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a pokud ano, má právo na poskytnutí informace obsahující: účel zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, které jsou zpracovávány, příjemce nebo kategorie příjemců, kterým jsou zpřístupněny, plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, existenci práva požadovat od pořadatele opravu nebo výmaz jeho osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, a informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování.; zákazník má právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů,
 • právo na opravu – pokud zákazník zjistí, že jeho osobní údaje zpracovávané pořadatelem jsou neaktuální či nepřesné, má právo požadovat opravu těchto osobních údajů,
 • právo na výmaz - v některých zákonem stanovených případech je pořadatel povinen osobní údaje zákazníka na jeho pokyn vymazat; každá taková žádost však podléhá individuálnímu vyhodnocení, neboť pořadatel má právní povinnost či oprávněný zájem si osobní údaje ponechat,
 • právo na omezení zpracování – zákazník má právo, aby pořadatel zpracovávání osobních údajů omezil, pokud:
-    zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby pořadatel ověřil přesnost osobních údajů,
-    zpracování osobních údajů zákazníka bylo protiprávní, ale zákazník nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití,
-    pořadatel sice již nepotřebuje osobní údaje zákazníka pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků,
-    zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby, než bude ověřeno, zda oprávněné důvody pořadatele převažují nad oprávněnými důvody zákazníka,
 • právo na přenositelnost údajů – zákazník má právo získat své osobní údaje, které pořadatel zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud je zpracování jeho osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo se zpracování provádí automatizovaně; pakliže předání nebudou bránit žádné zákonné či technické překážky, pořadatel předá osobní údaje zákazníka jinému správci,
 • právo vznést námitku – zákazník má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, které pořadatel zpracovává za účelem jeho oprávněného zájmu; pořadatel nebude osobní údaje zákazníka dále zpracovávat, pakliže k tomu nebude mít závažné oprávněné důvody, které by převažovaly nad zájmy nebo právy a svobodami zákazníka nebo v případě, kdy osobní údaje zákazníka nebudou třeba pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků pořadatele,
 • právo odvolat souhlas – zákazník má kdykoliv právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který byl udělen,
 • právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů – zákazník má právo kdykoliv podat podnět či stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111, www.uoou.cz.
9. Práva týkající se zpracování osobních údajů uvedená v předchozím ustanovení může zákazník uplatnit u pořadatele, a to písemně na adrese Střelecká 100, Příbram II, 261 01, nebo e-mailem na adrese info@iriny-tours.cz.
10. Uzavřením smlouvy o zájezdu či jiné službě poskytované pořadatelem zákazník potvrzuje, že byl seznámen se zásadami zpracování osobních údajů, které jsou uvedené v tomto článku všeobecných smluvních podmínek. Pakliže zákazník uzavírá smlouvu o zájezdu či jiné službě poskytované pořadatelem ve prospěch třetí osoby, potvrzuje, že je oprávněn osobní údaje této třetí osoby pořadateli poskytnout a rovněž potvrzuje, že tato třetí osoba byla se zásadami zpracování osobních údajů, které jsou uvedené v tomto článku smlouvy seznámena.
 
 
článek XIV. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
1. Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu.
2. Zákazník stvrzuje svým podpisem smlouvy o zájezdu, že se s těmito podmínkami kompletně seznámil, přečetl je, těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu s nimi souhlasí.
3. Pořadatel výslovně uvádí, že pokud zákazník jakémukoli ustanovení všeobecných smluvních podmínek nerozumí, rád a ochotně mu je individuálně vysvětlí.
 
 


VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU
 
 
článek I. - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 
1. Vzájemný vztah a právní poměr mezi provozovatelem cestovní kanceláře CK IRÍNY TOURS, spol. s r.o. (dále jen „pořadatel“) a zákazníkem, při poskytnutí služby cestovního ruchu, je upraven v těchto všeobecných smluvních podmínkách v návaznosti na ustanovení § 1a z.č. 159/1999 Sb., zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).
2. Tyto všeobecné podmínky se vztahují na nabídku a prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu, které jsou uvedeny v nabídkovém katalogu, případně v jiné prokazatelné formě (dále jen „katalog“).
3. Pořadatel má vyhrazeno právo změnit údaje v katalogu, nastanou-li objektivní skutečnosti tuto změnu odůvodňující.
4. Za službu cestovního ruchu se považuje zejména: doprava zákazníka, ubytování, které není součástí dopravy a není určeno k účelům bydlení, nájem automobilu či jiného prostředku, jiná služba z oblasti cestovního ruchu.
 
 
článek II. – UZAVŘENÍ SMLOUVY
 
1. Návrh smlouvy o poskytnutí služby cestovního ruchu (dále jen „smlouva“) vyhotovuje pořadatel. Smlouva je uzavřena okamžikem oboustranného podpisu smlouvy, resp. okamžikem uzavření smlouvy prostřednictvím prostředků dálkové komunikace (emailem). Podle uvedené smlouvy se pořadatel zavazuje zákazníkovi poskytnout sjednanou službu cestovního ruchu vyplývající z katalogu, smlouvy a z těchto všeobecných podmínek. V případě pochybností či rozporů mají přednost ujednání obsažená ve smlouvě.
2. Pořadatel vydá zákazníkovi při uzavření smlouvy či bezprostředně po jejím uzavření doklad o smlouvě (potvrzení) v textové podobě. Ve smyslu § 564 občanského zákoníku lze smlouvu měnit i jiným způsobem, než listinnou formou, zejména prostřednictvím elektronické pošty.
3. Uvede-li zákazník svoji emailovou adresu, bude pořadatel zasílat všechna oznámení a návrhy prostřednictvím elektronické pošty. Jakékoli podání, jež přijde z emailové adresy zákazníka, která bude uvedena ve smlouvě, bude považováno za podání učiněné zákazníkem. Jakékoli podání, jenž přijde z emailové adresy obsahující doménu „iriny-tours.cz“, bude považováno za podání učiněné pořadatelem.
4. Pořadatel neodpovídá za případy, kdy si zákazník porušením či nesplněním povinností, které byly uvedeny ve smlouvě, znemožní účast na dalším průběhu služby. Každý zákazník je osobně odpovědný za správnost uvedených údajů a svých cestovních dokladů.
5. Zákazník, který je právnickou osobou se dále zavazuje seznámit své účastníky s těmito všeobecnými podmínkami, jakož i dalšími informacemi, které od pořadatele obdrží, zejména je pak informovat o rozsahu a kvalitě služeb a všech právech účastníků vyplývajících ze zákona.
6. Pokud zákazník uvede do smlouvy svoji emailovou adresu, pořadatel bude touto formou zasílat všechna sdělení zdarma. Pokud si zákazník v rámci sjednávání smlouvy vymíní způsob komunikace jiným způsobem, pořadatel bude účtovat částku 75,-Kč za zpracování každé jednotlivé zásilky zákazníkovi.
 
 
článek III. - PLATEBNÍ PODMÍNKY
 
1. Zákazník zaplatí pořadateli cenu způsobem uvedeným ve smlouvě. Pokud nedojde k úhradě celé části ceny do dvaceti dnů před zahájením poskytování služby, má pořadatel právo od smlouvy odstoupit.
2. Cena služby je stanovena s přihlédnutím k aktuální výši příslušné sazby daně z přidané hodnoty a na tuto cenu vč. daně z přidané hodnoty bude uzavřena smlouva. Dle § 89 odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty pořadatel přizná daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění cestovní služby, nebo v případě splnění zákonných podmínek přizná daň nejpozději k poslednímu dni zdaňovacího období, ve kterém jsou cestovní služby uskutečněny. Pro účely daně z přidané hodnoty se považuje cestovní služba za uskutečněnou dnem poskytnutí cestovní služby; za poskytnutí cestovní služby se považuje den poskytnutí poslední služby cestovního ruchu zahrnuté v cestovní službě. S ohledem na uvedené, dojde-li v době po uzavření smlouvy ke změně odpovídající sazby daně z přidané hodnoty, doplatí zákazník aktuální hodnotu zvýšení daně z přidané hodnoty pořadateli, dojde-li k růstu sazby; anebo se zavazuje pořadatel vrátit rozdíl sjednané sazby daně z přidané hodnoty a aktuální sazby daně z přidané hodnoty, dojde-li k poklesu sazby. Tato korekce ceny není považována za změnu ceny.
 
 
článek IV. - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PODLE MÍSTA PROVÁDĚNÝCH SLUŽEB
 
1. Řecko se vyznačuje pro Středoevropany určitými nezvyklostmi. Jedná se zejména o zvýšený výskyt hmyzu. Ačkoliv se místní orgány snaží jejich vliv na obyvatele co nejvíce potlačit, může se v určitých obdobích vyskytovat hmyz ve větším množství. Rovněž nelze vyloučit v případě dlouhodobého sucha potíže se zásobováním vodou a elektrickým proudem, případně může dojít k omezení poskytování dalších služeb, které jsou ve střední Evropě obvykle vždy dostupné.
2. Zákazníci cestující do Řecka, tak i do všech ostatních jižních států, mohou být ohroženi nákazou virové hepatitidy typu A. Z tohoto důvodu doporučuje pořadatel před cestou preventivní očkování proti této infekci.
3. Pro zajišťovaní služeb pořadatel pečlivě vybírá spolehlivé domácí i zahraniční poskytovatele. Vzhledem k neustálému zvyšování kapacity cestovního ruchu může docházet v turistických centrech ke stavební činnosti, na kterou pořadatel nemůže mít vliv. Rovněž pořadatel upozorňuje na skutečnost, že v příslušných destinacích se vyskytuje značné množství diskoték, zábavních a nočních klubů. V turistických centrech je ubytování prováděno ve standardně dimenzovaných stavbách. Může proto výjimečně dojít k proslechům mezi místnostmi. Absolutní klid v turistických centrech jako i další výše uvedené vlivy pořadatel ani jiná osoba nemůže vyloučit a zákazník je bere na vědomí.
4. Kvalita mořské vody a její teplota, výskyt mořské flóry a fauny či kvalita ovzduší je proměnlivá a nelze zaručit optimální podmínky.
5. Pořadatel nenese odpovědnost za výše uvedené skutečnosti a nenahrazuje možnou újmu zákazníka.
6. Topení a klimatizace je poskytována pouze tehdy, je-li to uvedeno v katalogu.
7. Turistická sezóna je od 15. května do 6. října každého roku. Mimo tuto dobu se nedodržuje polední siesta.
 
 
článek V. - ŠPERKY A CENNOSTI
                                                        
1. Pořadatel doporučuje nebrat s sebou cenné předměty. Za cenný předmět je považován předmět s pořizovací hodnotou vyšší, než 5.000,- Kč.
2. Bude-li zákazník převážet tyto cenné předměty, souhlasí zákazník s tím, že odpovědnost za ztrátu či poškození nese výlučně sám a není možné vzniklou újmu uplatňovat vůči pořadateli.
 
 
článek VII. - ZMĚNA SMLOUVY, POSTOUPENÍ SMLOUVY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 
1. Dojde-li po uzavření smlouvy v Řecku k přechodu z měny Euro na vlastní novou národní měnu, v důsledku neschopnosti řeckého státu setrvat v jednotné evropské měnové unii, bude tento fakt považován za mimořádnou událost, což umožní pořadateli odstoupit od smlouvy.
2. Splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na službě, může jí zákazník smlouvu postoupit. Postoupení není možné, je-li předmětem smlouvy doprava. Změna v osobě zákazníka je vůči pořadateli účinná, doručí-li mu postupitel (původní zákazník) o tom včas oznámení v textové podobě spolu s prohlášením postupníka (nového zákazníka), že s uzavřenou smlouvou souhlasí. Oznámení je včasné, je-li doručeno alespoň sedm dnů před zahájením poskytnutí služby.
3. S postoupením smlouvy je spojen administrativní poplatek dle těchto VSP. Postupitel (původní zákazník) a postupník (nový zákazník) jsou zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení doplatku ceny služby a k úhradě administrativního poplatku.
4. Zákazník může před zahájením služby od smlouvy odstoupit vždy, avšak pořadatel jen tehdy, brání-li poskytnutí služby objektivní důvod, anebo porušil-li zákazník svou povinnost ze smlouvy, těchto VSP či zákona.
5. Odstoupí-li od smlouvy zákazník, aniž jde o případ, kdy smlouvu porušil pořadatel, anebo odstoupí-li pořadatel od smlouvy pro porušení povinnosti zákazníka, zaplatí zákazník pořadateli odstupné ve výši:
a. 100% z ceny služby dle smlouvy, pokud předmětem smlouvy je doprava,
b. 30 % z ceny služby dle smlouvy, pokud předmětem smlouvy je jiná služba než doprava, při zrušení smlouvy více než 50 dní včetně před zahájením poskytování služby,
c. 70 % z ceny služby dle smlouvy, pokud předmětem smlouvy je jiná služba než doprava, při zrušení smlouvy v době mezi 49. dnem a 10. dnem včetně před zahájením poskytování služby,
d. 100 % z ceny služby, pokud předmětem smlouvy je jiná služba než doprava, při zrušení smlouvy v době od 9. dne včetně před zahájením poskytování služby.
6. Za odstoupení zákazníka od smlouvy se též považuje, pokud zákazník nezačne čerpat službu v první předpokládaný den čerpání.
7. Pořadatel dále může odstoupit od smlouvy, pokud mu v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti.
8. Pořadatel může dále od smlouvy odstoupit, pokud zákazník porušuje své povinnosti ze smlouvy. Za porušení povinností zákazníkem se považuje zejména nezaplacení plné ceny služby ve lhůtě splatnosti určené ve smlouvě.
9. Při odstoupení od smlouvy pořadatel vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů po ukončení závazku ze smlouvy, veškeré platby uhrazené zákazníkem nebo v jeho prospěch, které mohou být snížené o odstupné za předčasné ukončení závazku ze smlouvy, vznikl-li na něj pořadateli nárok.
 
 
článek VIII. - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
 
1. Pro případ letecké dopravy nejvyšší povolená hmotnost pro zavazadlo zákazníka činí 23 kg za jeden kus (avšak žádný z rozměrů nesmí být větší, než 150 cm a součet všech tří rozměrů nesmí přesáhnout 250 cm). Pro kabinové zavazadlo je nejvyšší povolená hmotnost 8 kg, přičemž rozměr kabinového zavazadla nesmí překročit rozměry 56x45x25 cm. Nevyužitou váhu zavazadla jedné osoby nelze přenášet na jinou osobu v rámci jedné smlouvy/rezervace/rodiny a váha každého zavazadla se posuzuje přísně samostatně na jednotlivou osobu. Při překročení váhy zavazadla se hradí níže uvedený poplatek. Lze si připlatit za zavazadlo až do výše 32 kg, anebo připlatit za další zavazadlo do váhy 23 kg. Váha jednoho zavazadla nikdy nesmí překročit 32 kg a takové zavazadlo nebude odbaveno. Nadváhu zavazadla jde zakoupit předem, anebo přímo při odbavení na letišti. Při předchozí platbě činí zavazadlové příplatky: a. zavazadlo do zvýšené váhy až 32 kg = 675 Kč, b. další zavazadlo do váhy 23 kg = 675 Kč. Při platbě při odbavení činí zavazadlové příplatky: a. zavazadlo do zvýšené váhy až 32 kg = 945 Kč, b. další zavazadlo do váhy 23 kg = 945 Kč.
2. Časy příletu a časy odletu jsou orientační a nemohou být plně garantovány s ohledem na specifika mezinárodní letecké dopravy.
3. Dojde-li na žádost zákazníka po uzavření smlouvy ke změně smlouvy, zaplatí zákazník pořadateli náklady s tímto související, které se stanovují takto:
a. Při změně osoby účastníka (postoupení smlouvy):
i. do 45 dní před zahájením poskytování služby 300 Kč/osoba.
ii. od 45 do 5 dní před zahájením poskytování služby 500 Kč/osoba.
iii. od 4 dní před zahájením poskytování služby, avšak nejpozději do posledního pracovního dne před poskytováním služby do 14 hodin 1 500,- Kč/osoba.
b. Při změně termínu nebo místa pobytu:
i. do 30 dní před zahájením poskytování služby 500 Kč/osoba.
ii. od 29 dní před zahájením poskytování služby bude akceptace změny považována za odstoupení od smlouvy zákazníkem a uzavření nové smlouvy. Zákazník pak uhradí dohodnuté stornopoplatky.
4. Zákazník je povinen zajistit u osob mladších 15ti let a u osob, jejichž stav toto vyžaduje doprovod a dohled zletilého účastníka.
 
 
článek IX. - VADY SLUŽBY A REKLAMAČNÍ ŘÁD
 
1. Pořadatel odpovídá zákazníkovi za vady služby. Služba má vadu, není-li poskytována v souladu se smlouvou.
2. Zákazník bez zbytečného odkladu vytkne pořadateli vadu. Zákazník zároveň určí přiměřenou lhůtu k odstranění vady, ledaže pořadatel odmítne odstranit vadu nebo je zapotřebí okamžité nápravy. Ve složitých případech se za přiměřenou lhůtu považují tři dny.
3. Reklamaci může zákazník uplatnit ústně či písemně, popřípadě jiným vhodným způsobem u zástupce pořadatele během trvání poskytování služby, či v kanceláři provozovatele. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, resp. umožní nalézt okamžitě vhodná řešení. Zákazník při uplatňování reklamace uvede své jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum, důvod a předmět reklamace, specifikaci požadavků co do důvodu a výše a dle možnosti předmět reklamace průkazně skutkově doloží. Pořadatel zákazníkovi doporučuje předložit doklad o poskytnuté službě.
4. K uplatněné reklamaci musí být vždy vystaveno potvrzení o reklamaci - reklamační protokol - v němž musí být uvedeno, kdy zákazník reklamaci uplatnil, identifikační údaje zákazníka, co je předmětem reklamace a jaký způsob vyřízení zákazník požaduje. Jestliže zákazník předá zástupci pořadatele v místě poskytované služby určité písemnosti, popř. jiné podklady týkající se reklamace, musí být tato skutečnost v protokolu výslovně uvedena. Reklamační protokol podepisuje osoba, která se zákazníkem protokol sepisuje a zákazníkovi se doporučuje, aby svým podpisem na reklamačním protokolu stvrdil převzetí jeho kopie a souhlas s jeho obsahem.
5. Zákazníkovi se vydává potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, je zákazník písemně informován o důvodech zamítnutí reklamace ve smyslu § 19 odst. 1 zák. o ochraně spotřebitele.
6. Pořadatel odstraní vadu služby, ledaže to není možné, anebo odstranění vady vyžaduje nepřiměřené náklady s ohledem na rozsah vady a hodnotu dotčených služeb cestovního ruchu.
7. Neodstraní-li pořadatel vadu ve lhůtě podle bodu 2, má zákazník právo odstranit vadu sám a požadovat náhradu nezbytných nákladů. Jde-li o podstatnou vadu, může zákazník odstoupit od smlouvy bez zaplacení odstupného.
8. Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady služby, nabídne pořadatel bez dodatečných nákladů pro zákazníka vhodné náhradní řešení, pokud možno stejné nebo vyšší jakosti, než jaká byla sjednána ve smlouvě, aby služba mohla pokračovat; to platí i v případech, kdy je návrat zákazníka do místa odjezdu uskutečněn jiným než sjednaným způsobem.
9. Je-li navrhované náhradní řešení nižší jakosti, než jakou určuje smlouva, poskytne pořadatel zákazníkovi přiměřenou slevu.
10. Zákazník může navrhované náhradní řešení odmítnout pouze tehdy, není-li srovnatelné s tím, co bylo ve smlouvě sjednáno, nebo není-li poskytnutá sleva přiměřená.
11. Má-li služba vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady.
12. Při řešení reklamace je nutná součinnost zákazníka, spočívající zejména v umožnění přístupu do prostor, které mu byly pronajaty k ubytování nebo do dopravního prostředku, kterým byla zajištěna doprava, zástupci pověřenému pořadatelem, jakož i zástupci dodavatelů služeb, které jsou předmětem reklamace, aby bylo možné objektivně posoudit tvrzení uváděné v reklamaci.
13. Dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby se zákazník obrátil na Českou obchodní inspekci a zahájil řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz.
 
 
článek X. – ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
1. Pořadatel, tj. společnost CK IRÍNY TOURS spol. s r.o., IČO: 49827677, se sídlem Příbram II, Střelecká 100, PSČ 26101, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 34285, jakožto správce postupuje při zpracovávání osobních údajů zákazníků v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.
2. Pořadatel zpracovává osobní údaje zákazníka za účelem:
a) jednání o smlouvě, tj. v rámci jednání o uzavření smlouvy a jejího následného plnění, či v souvislosti s jinými službami poskytovanými pořadatelem - zákazník bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů pořadateli je zcela dobrovolné a není k němu povinen, avšak zároveň je informován o tom, že bez poskytnutí těchto osobních údajů nelze uzavřít a plnit smlouvu či jiných službách poskytovaných pořadatelem;
b) ochrany práv a právem chráněných zájmů pořadatele, zejména pak za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků pořadatele – poskytnutí těchto osobních údajů není smluvním ani zákonným požadavkem, avšak pro pořadatele jsou tyto osobní údaje nezbytné pro účel zde uvedený;
c) plnění právních povinností stanovených právními předpisy – zpracovávání osobních údajů ukládají pořadateli právní předpisy;
d) marketingu, a to v podobě zveřejnění fotografií v propagačních materiálech pořadatele, a to zejména v katalogu nebo jiných nabídkách pořadatele, webových stránkách nebo facebooku pořadatele) – pořadatel zpracovává tyto osobní údaje pouze na základě výslovného souhlasu zákazníka;
e) marketingu, a to v podobě zasílání obchodních sdělení, newsletterů a nabízení služeb a dalších služeb formou e-mailových zpráv, zpráv zasílaných na mobilní zařízení prostřednictvím telefonního čísla a písemnou formou prostřednictvím poštovních služeb) – zákazník má právo zasílání těchto obchodních sdělení odmítnout, a to při zasílání každé jednotlivé zprávy, pokud tak již zákazník neučinil dříve – ke zpracovávání osobních údajů za tímto účelem není souhlas zákazníka vyžadován, neboť ke zpracování osobních údajů dochází na základě existence oprávněného zájmu pořadatele.
3. Pořadatel za výše uvedeným účelem zpracovává zejména tyto osobní údaje zákazníka:
- identifikační údaje, tj. titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, typ cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu a datum jeho exspirace, státní občanství, pohlaví, podpis,
- kontaktní údaje, tj. kontaktní adresa, e-mail, telefon,
- fakturační údaje, tj. číslo bankovního účtu, údaje o platbách záloh a doplatků cen zakoupených služeb.
4. Zákazník bere na vědomí, že pořadatel zpracovává osobní údaje zákazníka v rozsahu nezbytném pro účely plnění smlouvy, jakož i v souvislosti s plněním zákonných povinností, které pro pořadatele ze smluvního vztahu uzavřeného se zákazníkem vyplývají.
5. Zpracovávání osobních údajů je prováděno jak manuálně, tak automatizovaně v elektronické formě v informačním systému (softwaru) pořadatele.
6. Osobní údaje jsou zpracovávány zaměstnanci pořadatele a pověřenými zpracovateli jako jsou poskytovatele IT služeb, zprostředkovatelé a smluvní dodavatelé služeb (zejména přepravní společnosti, delegáti). Pořadatel má s těmito pověřenými zpracovateli uzavřenu písemnou smlouvu upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké jsou v souladu s právními předpisy dodržovány u pořadatele.
7. Pořadatel zpracovává osobní údaje zákazníka za účelem plnění smlouvy po dobu trvání uzavřené smlouvy. Po ukončení smluvního vztahu zpracovává osobní údaje zákazníka za účelem vypořádání veškerých závazků plynoucích a souvisejících s uzavřenou smlouvou po dobu nezbytně nutnou ke splnění právních povinností pořadatele a k zajištění jeho oprávněných zájmů. Doba uchovávání osobních údajů zákazníka je stanovena právními předpisy, které upravují například lhůty pro reklamaci, promlčecí lhůty k uplatnění nároků, lhůty pro archivaci atd. V případě, že pořadatel zpracovává osobní údaje zákazníka na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů, zpracovává pořadatel osobní údaje po dobu od udělení tohoto souhlasu do jeho odvolání nebo uplynutí lhůty 10 let ode dne jeho udělení.
8. Zákazník má v souvislosti se zpracováním osobních údajů následující práva:
 • právo na informace o zpracování osobních údajů – pořadatel poskytuje informace o zpracovávání osobních údajů zákazníkovi jednak v rámci těchto všeobecných smluvních podmínek, a dále prostřednictvím zásad zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici v sídle pořadatele a dále jsou dostupné na webových stránkách pořadatele www.iriny-tours.cz/ostatni/informace/zásady zpracování osobních údajů,
 • právo na přístup k osobním údajům - zákazník má právo na potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a pokud ano, má právo na poskytnutí informace obsahující: účel zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, které jsou zpracovávány, příjemce nebo kategorie příjemců, kterým jsou zpřístupněny, plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, existenci práva požadovat od pořadatele opravu nebo výmaz jeho osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, a informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování.; zákazník má právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů,
 • právo na opravu – pokud zákazník zjistí, že jeho osobní údaje zpracovávané pořadatelem jsou neaktuální či nepřesné, má právo požadovat opravu těchto osobních údajů,
 • právo na výmaz - v některých zákonem stanovených případech je pořadatel povinen osobní údaje zákazníka na jeho pokyn vymazat; každá taková žádost však podléhá individuálnímu vyhodnocení, neboť pořadatel má právní povinnost či oprávněný zájem si osobní údaje ponechat,
 • právo na omezení zpracování – zákazník má právo, aby pořadatel zpracovávání osobních údajů omezil, pokud:
-    zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby pořadatel ověřil přesnost osobních údajů,
-    zpracování osobních údajů zákazníka bylo protiprávní, ale zákazník nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití,
-    pořadatel sice již nepotřebuje osobní údaje zákazníka pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků,
-    zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby, než bude ověřeno, zda oprávněné důvody pořadatele převažují nad oprávněnými důvody zákazníka,
 • právo na přenositelnost údajů – zákazník má právo získat své osobní údaje, které pořadatel zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud je zpracování jeho osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo se zpracování provádí automatizovaně; pakliže předání nebudou bránit žádné zákonné či technické překážky, pořadatel předá osobní údaje zákazníka jinému správci,
 • právo vznést námitku – zákazník má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, které pořadatel zpracovává za účelem jeho oprávněného zájmu; pořadatel nebude osobní údaje zákazníka dále zpracovávat, pakliže k tomu nebude mít závažné oprávněné důvody, které by převažovaly nad zájmy nebo právy a svobodami zákazníka nebo v případě, kdy osobní údaje zákazníka nebudou třeba pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků pořadatele,
 • právo odvolat souhlas – zákazník má kdykoliv právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který byl udělen,
 • právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů – zákazník má právo kdykoliv podat podnět či stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111, www.uoou.cz.
9. Práva týkající se zpracování osobních údajů uvedená v předchozím ustanovení může zákazník uplatnit u pořadatele, a to písemně na adrese Střelecká 100, Příbram II, 261 01, nebo e-mailem na adrese info@iriny-tours.cz.
10. Uzavřením smlouvy zákazník potvrzuje, že byl seznámen se zásadami zpracování osobních údajů, které jsou uvedené v tomto článku všeobecných smluvních podmínek. Pakliže zákazník uzavírá smlouvu ve prospěch třetí osoby, potvrzuje, že je oprávněn osobní údaje této třetí osoby pořadateli poskytnout a rovněž potvrzuje, že tato třetí osoba byla se zásadami zpracování osobních údajů, které jsou uvedené v tomto článku smlouvy seznámena.
 
 
článek XI. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
1. Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy.
2. Zákazník stvrzuje svým podpisem smlouvy, že se s těmito podmínkami kompletně seznámil, přečetl je, těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu s nimi souhlasí.
3. Pořadatel výslovně uvádí, že pokud zákazník jakémukoli ustanovení všeobecných smluvních podmínek nerozumí, rád a ochotně mu je individuálně vysvětlí.
 

 

Vybrané zájezdy

Zájezdy na rok 2024 se připravují. Vaše poptávky přijímáme již nyní.
PRO PRODEJCE(privátní informace) Černá listina leteckých společnostíseznam-zakazanych-leteckych-spolecnosti-11-2023.pdf (423.2 kB) Ochrana osobních údajů(GDPR) Informace o cookies
Nastavení souborů cookies
Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?
Informace o cookies Ochrana osobních údajů
Souhlasím Přizpůsobit
Podrobné nastavení cookies « zpět
Soubory cookie používáme k zajištění základních funkcí webu a ke zlepšení vašeho uživatelského zážitku. Souhlas pro každou kategorii můžete kdykoliv změnit.

Nezbytné cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Tyto soubory zajišťují uchovávání produktů v košíku, zobrazování seznamu oblíbených výrobků, správné fungování filtrů, nebo přihlášení. Bez těchto souborů cookies nebude webová stránka správně fungovat a ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat. Tyto soubory cookies neukládají žádné osobně identifikovatelné informace.
Cookies pro marketing
Umožňují nám sledovat souhrnné informace o návštěvnosti stránek a využívání různých funkcí. To nám pomáhá naše weby zlepšovat tak, aby Vám lépe sloužily. Analytické cookies jsou nastavovány třetími stranami - Google Analytics.
Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze anonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům a potřebám. Reklamní cookies jsou nastavovány třetími stranami - Seznam - retargeting.

Povolit všechny kategorie cookies Povolit vybrané kategorie cookies
1991 ....... 2016 ....... 2024 © iriny-tours.cz
webdesign | websystem | KAO.cz